Välkommen till gästbok för CfA!
Namn:
Organisation:
Epost:
Meddelande: *
  Privat meddelande?
 

#3
2011-02-22 12:13
Privat meddelande!
#2
2010-12-14 12:44
veijo impola
människa liv kunskap
nu är det dags för människan att förstå hur människan är oskyldig till allt detta som människan ej förstår,
de negativa och rädda känslorna mellan människor, detta som är en okunskap, en ofri vilja och en utveckling människan manipulerats till,
jag sysslar med att bevisa människans oskuld, peka ut den skyldiga så att människan kan komma till en utveckling tillbaka till den fria viljans natur av trygghet,
då allt är logiskt så är även allt det negativa och det vi upplever tror på och oförstår hos varandra då vi upplever negativt eller rädslor mellan varandra,
då vi förstår att den negativa känslan som ej ändå ger något svar eller rädslan som begränsar oss, skrämmer oss mellan varandra ej är sann,
så kan sanning börja utvecklas börja förstås,
det vill säga alla den kunskap som finns där bakom om en ofri viljas utveckling, dvs en utveckling av jagförsvar,
det andliga människan tror på och upplever som gott bevisas vara det som skapat människan lidande upplevande vanföreställande okunskap utan svar,
dags att slänga gamla begrepp på soptippen angående människans påstådda ondska synd orenhet,
bevisas genom kemisk kunskap och historisk kunskap vara rent förtal,
dags att göra upp med det andliga människan upplever tror på och förljugs av, detta människan upplever som gott vad vi än tror på,
detta bevisas,
det är ej ens andligt, det är ej gott, det är ej farligt, det är psykotiska upplevelser som skapas genom människans sinnen och kemi,
detta har förljugit världen till ett lidande,
bevisligen genom att manipulera en autonom utveckling, en egen utveckling av tanke känsla och beteende,.,
http://blogg.expressen.se/kikake/
http://kikake2.spaces.live.com/
http://www.perfspot.com/profile.asp?uid=ED73EBE0- 2E1F-4544-8955-D07D95B373DA
människan har lärts lidandet, lidandet och dess omedvetna skapande, är en ofri vilja i skapande av trygghet
naturen är en självhelande struktur, den sysslar ej med att skapa eget lidande, egen ofri vilja, den hämmar ej sig själv i en utveckling, som människan gör i allt det som är negativt,
människan kontra naturen, när upphörde vi att vara naturen,
meningar kan gå isär, men det logiska menar på, att detta skedde då människan mot människan förljögs,
då människan präglades med hat mot människan rädsla för människan,
då människans jag präglades till att skam skuld belägga varandra, kontrollera varandra och dominera varandra,
att se varandra som rätt eller fel, att agera mot varandra i detta,
då människan lärdes rädslor och hat mot alla olikheter, alltså mot alla slags känsloliv man ej förstod, eller alla slags fysiska skillnader,
innan detta så visste ej naturen om någonting sådant som synd ondska orenhet,
innan detta så visste ej människan att känna rädslor skam skuld,
rädslor skam skuld som inpräglade kemier som växer,
då dessa växer, växer också, våra motsättningar våra negativa känslor mot varandra och våra rädslor för varandra,
för människan förstår vare sig, sig själv, eller varandra, med dessa kemiska obalanser mot naturen,
blinda känslor som är då jagen förlorar kontroll över dem alla våra psykiska diagnoser,
detta som också smart nog döpts av psykiatrin till vanföreställning,
människan som en fri vilja är begränsad försvagad i att till och med styra sin egen känslokropp eller kontrollera sina känsloupplevelser,
då jaget är försvagad av en onaturlig lidande upplevde känsla,
en tillintetgörande känsla av otillräcklig, pga, dessa kemier, så har jaget allt svårare att hantera den negativa känslokroppen som igentligen i sig själv är en blind okunskapsutveckling tillsammans med rädslorna,
människan ser förstår upplever genom känslor, men ej genom rädslan som känsla eller de negativa känslorna, de menar jag på ej är en naturlig utveckling, dessa känslor är okunskapens alla orsaks och verkans sammanhang, tillsammans med skam skuld, som inpräglade kemier/ inpräglade känslor för påstådd synd, påstådd ondska, påstådd orenhet,
både de negativa känslorna och rädslorna som även innefattar skammen skulden,
dessa känslor ger en vanföreställande upplevelse för jaget, dessa känslor kemier som i våra individuell utvecklingar blir mera och mera en kontroll förlust, mera och mera ett lidande,
för allt för många då dessa osanna inpräglade svagheter, som formas till tanke mässiga sjukdomar i den mänskligt känslo tanke och beteende upplevda tillvaron,
där jagen fortgår i det tidigare inpräglade mot naturen rädslo hat mekaniska ageranden mot varandra,
jagförsvars mekaniska inpräglade agerandena,
dessa som utvecklas bort då människan medvetlig gör sig kunskap, som är trygghet,
de negativa utvecklingarna i dag, är följden av inpräglat inlärt, där våld dominans kontrollageranden, alla slags beteenden som är direkta beroenden av olika substanser, där vi lurar oss själva till att se de olika substanserna som orsaken till beroendena, trots att det är åter igen ögat som lurar,
dessa olika substans missbruks utvecklingar, är det samma som alla negativa destruktiva beteendens utvecklingar,
ett jagande efter kroppens eget endorfin dopamin och adrenalin, dvs konstgjord skapad trygghet, omedveten trygghets sökande utveckling, som fastnat i en substitut identitet, som alla andra fast lite olik,
dessa substitut trygga identiteter, har ofta en dubbel beroende aspekt, dels substansen i sig, dels beteendena som är för många individer, då en individuellt till och med starkare beroende,
där jaget sedan många gånger tidig barndom omedvetet lärt sig hävda sig och bekräfta sig och bli bekräftad med och i negativa beteeden,
beteenden som är ageranden, jagförverkliganden, jagskapanden av tex de negativa dominans, vålds och kontrollbeteendena, dit även materialism och ekonomiskt tänkande kännande agerande hör,
dit alla de asociala kriminella utvecklingarna och dess jaghävdande jag du ni vi bekräftande dominans och stöld beteende ageranden kort sagt alla ageranden som är kriminaliserade,
utom vissa aspekter av brott som är ännu större ofria viljor ännu större förluster av kontroll över kemisk känslokropp i lust beteenden. eller dominans av kvinnor,barn,djur,
där jaget är omedveten om sin egen ofria vilja i olika mån, de förstår ändå ej sin egen kemi, sin egen ofria vilja, eller den aspekt som rumsterar om i denna kemi, liksom i förlusten av kontroll i neg kemi, neg känsla,
där jag menar på att framtiden kommer att bevisa vis medvetliggöra för människan att detta som bevisligen skapat dessa O-kontroller dessa lidanden och ofria viljor, är det samma som finns i detta och agerar som känslan då känslan till och med i många individuella upplevanden strider mot jagets egen upplevande känsla av tillåtet, jagets egen individuella mekanism av okej,
i detta upplever de jag som omedvetet agerar mot dessa egna känslor av vad som är okej, en skam en skuld ett lidande tills jaget pga jagförsvar omedvetligör sig det lidandet,
i alla negativa destruktiva utvecklingar där hjärnans kemi blir ett beroende, i alla beteenden som kriminaliserats så agerar jagen likvärdigt, trygghets funktionen det omedvetna jagskapta kemiska tryggheten och dess individuella strävan efter trygghet omedvetligör i olika mån beroende på individ och många olika faktorer sig just ifrån lidandet, ja ifrån detta om vad som är okej, ifråga om de lidanden jaget skapat för andra, i dessa kommer ibland jaget i oförstående av sitt eget agerande och projicerar då
ett försvar som är en skuld och skam projicering mot offer, eller mot tex system,,
jaget är inte medvetet nog har ej kunskap nog att ta sitt eget ansvar,
kort sagt alla människans beteenden som är en strävan efter trygghet, ett omedvetet självförsvar av det individuella jaget, mot den inpräglade otryggheten, mot skammen skulden rädslan, en ofri viljas omedvetna strävan efter trygghet, ej ondska ej synd ej orent ej fel,,,,,,
den förlorade naturliga identiteten skapas i alla dessa beroende utvecklingar till en mångfald av olikhets identiteter som begränsas från att förstås mellan identiteterna, av rädslor och inpräglat sätt att agera mot allt man ej förstår. dvs genom hatet som inlärdes inpräglades,, som här har utvecklats till en mångfald av negativa känslor av olika dignitet, att se ned på, att förringa, att håna osv, pga av otrygghet i egen jagupplevd identitets upplevelse, alltså av omedvetenhet okunskap ofri vilja,
så agerar jaget här jaghävdande pga eget lidande, pga av egen jagupplevd otrygghet vilsenhet förlorad grundidentitet, som det logiska menar på gick förlorad då människans utveckling hämmades,manipulerades,styrdes av andliga läror, psykotiska läror,
då den autonoma utvecklingen av en fri vilja fri tanke fri känsla hämmades,
lika är det i alla andra utvecklingar som människan har i sina beteenden, jaget hittar alltid ett sätt att bekräfta sig, att hävda sig i, att bli bekräftat i, detta blir då jagets tillflykt, en omedvetet skapat identitet av trygghet, den substitut trygghet, som är ett av naturens försvar mot den otrygghet, den jagtillintetgjorda inpräglade känslokemin, där som substitut hjärnan belönar i en kemisk reaktion mot en kemisk reaktion, dvs trygghet genom hjärnans belönande system mot inpräglad otrygghet i det som upplevs i magen bröstet,
då människan utvecklas till mera och mera okunskap, dvs då vi ej förstår att alla sådana känslor som är negativa eller rädda, ej är av naturen, då vi ej förstår att alla dessa kemier är blinda upplevanden, känslor vi ej skapats att kunna förstå varandra igenom,
dessa känslor är en ofri vilja ett jagförsvars agerande en orsak och verkan en reaktion från ett otryggt jag en svag jagupplevd otrygghet till en reaktion av negativ karaktär eller en dominerande karaktär, där alla dessa känslor är försvar som jaget omedvetet agerar i mot sin natur, i en inlärd ofri vilja,
då dessa är det enda som finns att tillgå mot otrygghet,
i alla dessa ageranden som vi människor tolkar rätt fel som vi vill kontrollera dominera, dvs ageranden som vi agerar emot pga rädslor och dess kontroll behov, dessas trygghets behov, som är ett jagförsvar,
så försöker vi straffa hämnas dominera skam skuldbelägga döma fördöma bort dessa individuella strävanden till trygghet, dessa individuella jagupplevda otrygga kemiska obalanser, eller rena kontrollförluster i olika känslokemiska upplevanden, som är pga av ofri vilja av otrygghet, pga osann arvspräglad otrygghets kemisk jagupplevd identitet, en kemisk obalans, ett hämmat jag som därav ej styr sin känslokropp sin egen lust kemi eller kontrollerar den inpräglade negativa kemin,
alla identiteter eller de känslor och de medföljande beteenden som väcker rädslor eller negativa känslor,
som väcker behov av att kontrollera,
deras individuella strävanden efter trygghet konstgjort dvs hjärna kemi belönings system,
är hämmade av en okunskap som alla andras strävanden är, de är lika blinda, de agerar likvärdigt med kollektivets strävan,den samhällsutvecklande strävanden,
de agerar med negativa beteenden i allt ifrån ett omedvetet intuitivt skapande av trygghet för framtid, eller för trygghet i nuet,
i det ena så skapar jaget en jaghävdande upplevelse omedvetet där allt det våld all den dominans i både känslor tankar och beteenden är presumtivt, kanske jaget har en än starkare otrygghet därav strävan presumtivt, dvs våld som till synes är oprovocerat eller mobbing,
i allt detta utsöndrar hjärnan trygghet från belöningssystemen liksom i allt annat som är destruktivt,
oavsett om vi ser att förstå det eller ej, det finns i allt detta som ej förstås, det meningslösa eller det vi tolkar upplever ej har en orsaks grund,
eller allt detta där vi gör likvärdigt tanke känslomässigt våld mot känslor vi ej förstår vara kontrollförluster av jaget pga otrygghet, där vi förringar hånad hävdar oss över det vi ej förstår, pga egen otrygghet,egen jagupplevd trygg identitetsbrist, pga av inpräglad otrygghet,
i alla dessa ageranden av ett jag eller flera jag emot med tankar känslor eller beteenden av negativ karaktär, så hämmas naturen, ja jagen utsöndrar i allt detta belöningar från hjärnans belönande system,
detta fungerar bara då okunskap finns, för då har människan ett behov av att särskilja sig från detta människan ej förstår, att kontrollera dominera detta då vi ej förstår, att hävda sig över, ett omedvetet språngbräde mot egen omedvetet skapt trygghet, tidigare i historien så har människan som trott på den ariska människan den rena människan allt detta som härstammar från blods lärandet lärorna i andliga läror, så har olikheter setts som orent, detta har väckt rädslor och negativa känslor i inlärd projektivt agerande, då har allt av olikhet, tex i hitler tysklands utrotande av olikheter svagheter varit en följd av dessa inlärda olikhetstänkanden av okej och ej okej,
hjärnans kemiska belöningar, substitut trygghet,
att straffa hämnas döma fördöma skam och skuldbelägga då vi ej förstår,
dessa jag strävar efter det som alla andra gör,trygghet, de strävar efter hjärnans belöningar som är den omedvetnas substitut,till trygghet som saknas,som en identitet,
i vilken sida av detta som lärts rätt fel, i detta som väcker alla våra negativa känslor eller rädslor upplevd kränkning i mellan varanden av rätt fel,
så är hjärnan ej lika dömande som vi, så är kemisk belöning totalt ickefördömande ickedömande ickepartisk,
det är bara olika individuella utvecklingars olika omedvetna sätt att skapa trygghet över sig själv och de begränsningar i jagupplevd trygg tillvaro,
det går ej att skapa trygghet med samma metoder som är det som skapat otrygghet, det går ej att dominera kontrollera döma fördöma straffa hämnas skam skuldbelägga bort dessa substituts skapta tryggheter,
i alla dessa identitets ageranden, så utsöndrar hjärnan mera och mera beroendeframkallande ämnen, från belönings system,
i alla beteenden som är beroende identiteter. där individen pga av otrygghet hittat ett omedvetet sätt att bli trygg pga av social prägling och individuellt känslo arv individuellt stark otrygghet trygghet, dvs genom arv
olika kontroll över kemi känslor,
dessa beroenden,onaturliga beroende utvecklingar, ja det negativa,då dessa är jagdestruktiva synbart,
ej bara du ni de destruktiva, dessa har som allt annat en logisk utvecklad funktion där det logiska ej ser rätt fel, en kunskaps funktion som ej ser skillnad då man ser det kemiska, då man förstår det kemiska,
då förstår man mera och mera alla försvarsutvecklingar av ofri vilja, allt är ett försvar allt det vi är rädda för eller känner upplever negativt emot,
då förstås vi mera hur intelligent det fysiska systemet är uppbyggt, bara med kunskap så stabiliseras allt,
då vi ej har haft kunskap då vi gjorts blinda, omedvetna på de känslomässiga planen, detta som ochså det har sin logik hur detta gjorts, där det negativa eller rädda bara visar en begränsad aspekt av hur människan förblindats, ser man detta hur ett helhetsperspektiv så är våran egen tanke också hämmad pga av inlärd osanning av rätt fel bla, i våran okunskap omedvetenhet och dess jagförsvars utvecklingar
så har vi blivit mera och mera beroende av substitut, av hjärna och kemi,
därav allt detta som betecknas synd ondska, detta som är den destruktiva utvecklingen av den synbart rovgiriga människan,
men ska sanningen fram så är det endast våran egen kemi vi jagat,
allt det andra är ögonens blindskap okunskap.

svar på ett mail,
det är tamefan fantastiskt hur de negativa försvar människan har agerar till och med mot logisk kunskap som friar dem från skit läror om synd ondska, som ger människan en möjlighet att agera utveckling istället för att fortgå¨att skapa våran egen problematik,
genom in präglad okunskap,
detta fick jag idag, jag har upplevt en massa såna här mail, det visar bevisar bara hur illa ställt det är med människan,
då vi till och med agerar negativt mot det som är logisk kunskap som frikänner oss,
mailet jag fick var kort, svaret jag gav var längre

(Vilken massivt dravelhög av kvalfull faeces)svar:
eller så kanske du ej vill lämna din trygghet som är dina försvar,
ja alla negativa känslor är försvar,
och de agerar då människan ej förstår något negativt,
men det är förunderligt, detta negativa försvar har jag upplevt hos
människor i min omgivning i åratal,
de försvarar sig negativt mot positiv logik som friförklarar dem från
läror om påstådd ondska,
detta som lärt människan skam skuld rädslor hat. sedan fem tusen år,
i dessa otrygga känslor som människan går in i en utveckling med,
detta vi ej hade av naturen som grund innan de senaste fem tusen åren,
de präglingarna påverkar en hel utveckling negativt, den otryggheten skapar
hos det omedvetna jaget en strävan efter trygghet,
jaget säker detta utanför sig själv, omedveten om detta,
då jaget är otryggt så skapar det trygghet efter bästa förmåga,
och denna bästa förmåga räcker till de destruktiva samhälls fientliga utvecklingarna,
detta som vi ändå ej har annat svar på än synd ondska orenhet,
från samma skit som lärt otryggheten,
synden ondskan orenheten är logiskt nedbrytbar, då visas den ofria viljan,
och hjärnans belönande systems verkan i detta då bevisas detta som kallas kriminellt,
detta som är en destruktiv utveckling,
för även den påstått kriminella, som igentligen har sämst livskvalitet förutom påstått
psykiskt sjuka,
ja eller missbruk som går hand i hand med det kriminella,
medel livslängden är 35 år hos denna grupp.
de dör oftast i överdoser våld olyckor,
vad driver människan till något sådant om ej ett lidande då naturen hos människan är
att lida så lite som möjligt,
ser man till annat destruktivt som uppkommit präglats in med religioner så är det ju materialismen,
och det ekonomiska beroendet,
detta är en annan otrygghets utveckling pga samma mekanismer av otrygga känslor
strävar det omedvetna jaget efter att skapa trygghet, detta som likaledes är en utveckling som tillkommit
som en utvecklintg då hjärnans kemi fungerar som så att konstgjord trygghet är = beroende ej av det materiella,
eller ekonomiska i sig själv, utan beroende på hur detta triggar hjärnans kemi,
med en accepterad av samhället utveckling så är individen pga olika logiska individuella omständigheter
och individuell trygghet otrygghet,
individuell prägling från social omgivning familj vänner osv,
individuellt är våra utvecklingar ochså, så länge människan ej har kunskap om hjärnans och kemins roll i det
hela så kommer vi att fortgå att tro på skit som rätt fel, gott ont,
och agera negativt efter detta som vi lärts,
detta som egentligen är en totalt självdestruktiv utveckling utan utveckling ifrån, växande problem växande kostnader,
våra sätt att agera negativt som svar på en logisk försvarsutveckling av naturen,
är ej funktionsdugligt det löser ej några problem,
utan i själva verket så skapar vi dessa problem, med dessa förfaranden, då vi alienerar barn från oss redan
som barn då vi ej förstår deras negativa ageranden vara otrygghet, som påvisar sig just genom jagets hävdande
då hjärnan skapar trygghet genom belöningssystem,
istället för att ge barn den trygghet så går vi in och kontrollerar dominerar straffar barnet med sociala verktyg,
vi tar barnet från dess hem och alienerar och skapar på detta sätt ett tidigt samhällshat,
då barnet mår ofta sämre känslomässigt då barnets fria vilja kränks,
så fördjupas den negativa problematiken och de beteenden som sedermera av samhället döpts till kriminell
utvecklas i denna fas,
då detta blir för barnet ett sätt att omedvetet skapa en balans mot känslo upplevd otrygghet, i detta så ger
hjärnan barnet signaler kemiska rus, omedvetna, i de negativa beteendena,
detta bär att programera in en utvecklings struktur son är en inlärd struktur av tänkanden kännande
och beteenden som för det omedvetna jaget är en substitut trygghet mot upplevd otrygghet,
detta då det är in-präglat som ett omedvetet försvar,
är att tanke känsla beteenden är låsta i belönings systemets verkan,
ser man till logiken i detta så bevisas detta genom den påstått kriminell as maniska tänkanden och talanden
om just dessa beteenden,
ständigt talande tänkande kännande även då själva beteendet är omöjligt att fortgå,
då denna sitter inlåst straffad för samhällets okunskap, o ansvar,
då syns upplevs det maniska tänkandet det pratandet det kännandet och de upplevandet som görs genom,
det ständiga återupprepade minnen fantasier om kommande ageranden, jämnföranden hävd anden,
då dessa människor är som andra de skulle ej må bra att uppsåtligen skada,
då skapar jaget ett omedvetet jag-försvar av att känslomässigt förblinda detta jag,
speciellt i de stöld beteenden dominans beteenden och miss bruksbeteenden ja kort sagt alla av samhället
kriminaliserade beteenden,
dessa människors fysiska kemi av trygghet av identitet, är dessa tänkanden ageranden och känslo upplevande,
deras hjärnor har gjort en omfördelning i den kemiska belöningens verkan,
detta som ute i samhället hos den som håller sig till regelsystemet ger belöningar på helt andra och även likvärdiga
mekanismer,
samhällets behov av trygghet finns i den materiella och ekonomiska sektorn, detta blir då inom lagens och reglernas
ordning,
detta har den asociala ochså som beroende,
förutom de för samhället negativa beteendena som egentligen logiskt sätt är lika ont som samhällets vilsna sätt att
sträva efter trygghet,
ekonomisk trygghet materiell trygghet känslomässigt bekräftande av likasinnade, lika tänkande likakännande
lika agerande,

sedan har vi samhällets som den asocialas alla likvärdiga problem med känsloliv, de psykiska diagnoserna,
varför tror du att människor skadar sig själv får anorexi bulemi sysslar med självstymningar, agerar ut i
negativa beteenden av promiskuös,
allt detta är ochså hjärna och kemi,
då jaget ej upplever sig känna en jagtrygghet en jagupplevd kärlek till sig själv, pga av inlärt skitkännande
sedan fem tusen år,
för påstådd synd ondska orenhet, så manipulerade människan mot naturen att tro sig vara värd skam skuld
rädslor,
dessa känslor är våra 0psykiska diagnosers orsak och verkan,
detta kallas inom psykiatrin som kemisk obalans, dvs känslomässig obalans, ingen försår varför, detta medicineras
då ingen vet orsak,
så vadå dravel, detta är logik, sanning, tills du befäster en logisk kunskap en mot logik på papper och sänder den,
detta är ochså alla våra negativa känslor och rädslor våran intolerans med varandra,
då vi ej förstår de olikheter som uppkommer i de känslo kemiska arvens fotspår
ja lidandet går i arv då detta är en fysiska materie detta med kemi,
och du det blir inte bättre på vårat sätt att hantera detta, utan vårat sätt är just en del av skapande mekanismen
till dessa utvecklingar av lidande,
utvecklingar av omedveten skapt konstgjord trygghet,
detta har vi lärts att agera negativt emot, lärts att hata och vara rädda för, lärts att ha fördom förutfattad mening om,
lärts den negativa hopplösa utvecklingen i,
detta som bara ser ut att bli värre och värre,
våra rädslor våra negativa försvar av känslor som de ochså är en in präglad utveckling från de religiösa lärorna,
det vill säga en hopplös okunskap en hopplös blind utveckling en växande lidande utveckling,
tills vi förstår och bevisar den ofria viljan, i detta den logiska försvarsutvecklingen,
tänk nu lite logiskt, dessa människor åker jojjo ut och in på institutioner fängelser psyken oftast hela livet,
ja det ofta korta livet,
var finns förtjänsten i detta, vari finns vinsten,
dessa människor begår oftast samma slags skit kriminalitet, dvs de tjänar inte en spänn på detta, det de gör
är att för stunden stjäla så att de för stunden kan må bra,
det har gnuggats i geni knölarna åtskilligt angående dessa negativa självdestruktiva människor så länge de har funnits
de är inte ondare än andra,
men fan de har ingen självbevarande drift,
då de blir sjuka i infektioner, eller annat, så går de mera sällan till sjukvården än andra,
deras tanke känsloliv är mera eller mindre jag-förnekande,
därav beroenden i beteenden och substanser,
det finns ingen människa som har hand om dessa människor inom kriminalvård psykiatri socialtjänst som förstår
deras ageranden,
men som individer så fungerar det då dessa människor ej är onda, de förstår fan inte sig själva sina ageranden
de ser det som samhället ser det,
jag är rutten, eller jag har en fri vilja,
de jag känner de som är mina vänner de som finns kvar i livet, de sitter på samma sätt på institutioner som de gjorde
för tjugo år sedan,
de åker ut och in, småbrott samma slags småbrott, de lär inget av straff, behov av trygghet, hjärnans kemi är totalt
dominerande i dessa ageranden.
ju sämre de mår känslomässigt ju starkare blir behovet av beteenden som konstgjord balans, då de mår som sämst
så torskar de oftast, då har de ingen självbevarelsedrift kvar,
de åker fast på samma sätt varje gång,
de lär sig inget, inte för att de är dumma, tvärtom, men de förstår inte kemin, de förstår inte sina ageranden,
de lider mera av detta än av samhällets ageranden i okunskap,
men de upphör ej, då de försöker så styr kemin dem tillbaka,
ja det tar lång tid innan en annan tanke känslo beteenden belönande struktur inpräglas, en annan identitet, de flesta
har en och annan gång försökt att leva på annat sätt,
de klarar ej av det, de kommer tillbaka
trots alla negativa konsekvenser, å känner de sig hemma i denna kemi, för de förstår inte hur man bryter detta,
de förstår inte annat än att hur skit dom än mår i detta, så går de tillbaka till detta, då känslor ej fungerar i annat,
så vännen då du har annat än något fördomsfullt att komma med, så lyssnar jag gärna på dig, du har ett inlärt sätt
att tänka känna agera i fråga om det jag bevisar,
du har rätt till dina tankar och känslor,
men logiskt sätt hur förenligt är det med att må bra, du kommer aldrig att må bra då vi ej löser problem med ditt
inlärda sätt, det negativa sätten vi lärts hör samman med religionerna,
det vi ej förstår det lärdes vi att hata och vara rädda för i tusentals år innan jesus och muhammed,
detta har således blivit en in präglad arvskemisk tanke känslo struktur av okunskap som går i arv,
dvs negativa meningar rädda meningar som har negativa försvar, det finns ingen annan utveckling i detta
än att saker och ting förvärras,
vi har aldrig löst några problem negativt på ett hållbart sätt,,,,
det gör vi ej med dessa problem heller, kostnader ökar lidanden ökar och vi fortgår att köra inlärt negativt som lösning,
jag vet att vi ej kan släppa ut människor eller sluta straffa,
men vi kan väl för fan arbeta förebyggande hindra sådant från att fortgå att utvecklas,
och hjälpa de människor som vill bryta mönster med hjälp av en mera utvecklad kunskap, vi kallar det vård,
men det är förvaring för att förstå att vårda så måste man förstå kemin/ känslorna
då det är känslor allt handlar om,,,, inget annat,,,,
veijo impola
#1
2009-01-29 09:47
Fredrik Björk
Någon måste ju vara först!
En gratis gästbok från GästbokDelux